SIRO ( SYRUP) TRÁI CÂY

https://file.hstatic.net/1000110818/collection/dao_b8e09f9e52bd4b1d8ed141d157403c1e.jpg